JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Case Report

Obsessive-compulsive disorder with onset during intoxication of synthetic cannabinoid: a case report

Turkish Title : Sentetik kannabinoid intoksikasyonu ile başlayan obsesifkompulsif bozukluk: bir vaka raporu

Toktamış Onur,Aydın Pınar Çetinay,Berkol Tonguç Demir
JNBS, 2019, 6(3), p:223-226

Synthetic cannabinoids (scs) are psychoactive substances that cause psychiatric disorders throughout the world. Substanceinduced obsessive-compulsive and related disorder (ocrd) is a subgroup which necessitates symptoms during or within a month after substance use. Despite many reports presenting cases of having ocrd symptoms induced with substance or medicine use, to our knowledge, none of them presents sc-induced ocrd symptoms. Hereby we present a case with ocrd symptoms after the use of scs.

Sentetik kannabinoidler (sk’ler) dünya genelinde psikiyatrik bozukluklara neden olan psikoaktif maddelerdir. Maddenin yol açtığı obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar (okib) madde kullanımı sırasında veya kullanımdan sonra bir ay içinde semptomların olmasını gerektiren bir alt gruptur. Madde veya ilaç kullanımının yol açtığı okib semptomu olan vakaları bildiren bir çok rapor olmasına rağmen bildiğimiz kadarıyla bunların hiçbiri sk kullanımına bağlı gelişen okib semptomu bildirmemektedir. Biz de burada sk’lerin kullanımı sonrası okib semptomları olan bir vakayı bildiriyoruz. 


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.