JNBS
Üsküdar Üniversitesi

Letter to Editor

A novel treatment option for autism spectrum disorder: vasopressin receptor antagonists

Turkish Title : A novel treatment option for autism spectrum disorder: vasopressin receptor antagonists

Çöpür Mazlum,Çöpür Sidar
JNBS, 2020, 7(2), p:98-100

Autism spectrum disorder is a developmental disability affecting 1 in every 59 newborns and causes significant morbidity while exact pathophysiology is unclear. Recent hypothesis includes vasopressin in patients with ASD while vasopressin receptor antagonists including balovaptan appears to be promising option for treatment especially in ASD patients with high functionality. In this study, our aim is to describe recent developments in vasopressin receptor antagonists involving ASD treatment which have potential for future clinical implementation.

Autism spectrum disorder is a developmental disability affecting 1 in every 59 newborns and causes significant morbidity while exact pathophysiology is unclear. Recent hypothesis includes vasopressin in patients with ASD while vasopressin receptor antagonists including balovaptan appears to be promising option for treatment especially in ASD patients with high functionality. In this study, our aim is to describe recent developments in vasopressin receptor antagonists involving ASD treatment which have potential for future clinical implementation.


Review Article

Investigating the neuroplastic effects of treatment methods applied in cerebral palsy

Turkish Title : Serebral palsi’de uygulanan tedavi yöntemlerinin nöroplastisite etkilerinin incelendiği çalışmalar

Karakuş Arzu Burcu,Metin Barış
JNBS, 2020, 7(2), p:90-97

Cerebral Palsy (SP), formed as a result of lesions in the developing brain, has been one of the main areas of interest in pediatric physiotherapy. There are many researches and reviews about the physical and social consequences of the therapy methods used in daily life. In this review, electronic databases were scanned in PUBMED and Web of Science to examine the publications investigating the neuroplastic effects that are the equivalent of the rehabilitation applied in the brain. In a limited number of publications about research on this subject, all of the results are evidence to prove that neuroplasticity developed as a result of rehabilitation. In this review, the methods used to measure neuroplasticity are briefly mentioned and it is aimed to shed more light on one of the subjects in need of investigation. 

Gelişmekte olan beyindeki lezyonlar sonucu oluşan Serebral Palsi (SP), pediatrik fizyoterapinin ana ilgi alanlarından biri olmuştur. Uygulanan terapi yöntemlerinin günlük hayattaki bedensel ve sosyal sonuçlarını içeren pek çok araştırma ve derleme mevcuttur. Bu derlemede, uygulanan rehabilitasyonun beyinlerdeki karşılığı olan nöroplastik etkileri araştıran yayınları incelemek için elektronik veri tabanları PUBMED ve Web of Science içerisinde tarama yapılmıştır. Bu konudaki araştırmalarla ilgili ulaşılan sınırlı sayıdaki yayında, sonuçların hepsi rehabilitasyon sonucu nöroplastisitenin geliştiğini delillendirir niteliktedir. Bu derlemede, nöroplastisiteyi ölçmek için kullanılan yöntemlere de kısaca değinilmiş ve araştırılmaya muhtaç konulardan birine daha ışık tutmak hedeflenmiştir.


Original Article

Anxiety sensitivity and panic-agoraphobic spectrum symptoms in patients with panic disorder and their first degree relatives

Turkish Title : Panik bozukluğu hastalarında ve birinci derece yakınlarında anksiyete duyarlılığı ve panik agorafobi spektrumu belirtileri

Bulut Hüseyin,Uluğ Berna
JNBS, 2020, 7(2), p:84-89

The aim of the study was to investigate and compare anxiety sensitivity measurements and panic-agoraphobic spectrum symptoms in patients diagnosed with panic disorder and in their first degree relatives. Eighty patients who were on followup or recently diagnosed as panic disorder in a university faculty of medicine psychiatry department and their first degree relatives (80 siblings) were included after clinical evaluation. The patients were assessed with socio-demographic information form, Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-1), Anxiety Sensitivity Index (ASI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Depression Inventory (BDI), Panic-Agoraphobic Scale (PAS) and Lifetime Panic-Agoraphobic Spectrum Self Report (PAS-SR lifetime); and their siblings were assessed with socio-demographic information form, SCID-1, ASI, STAI, BDI, and PAS-SR lifetime. According to the results of the study, it was determined that the ASI scores of the patients were statistically significantly higher than the scores of their siblings (p<0.01). In addition, patients scored significantly higher on the PAS-SR lifetime scale than siblings (p<0.01). Inclusion of BDI scores in covariant analysis has made no change in the difference among study groups in level of anxiety sensitivity and degree of panic agoraphobic spectrum. As a conclusion, in this study, it was found that anxiety sensitivity and spectrum symptoms, which are two variables investigated as endophenotypic features in the first degree relatives in the panic disorder, differ from the patient group in terms of severity and frequency.

Bu araştırmada panik bozukluğu tanısı konan hastalarda ve birinci derece yakınlarında anksiyete duyarlılığı ölçümlerinin ve panik-agorafobi spektrumu belirtilerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bir üniversite tıp fakültesi hastanesi psikiyatri polikliniğinde panik bozukluğu tanısı konulan veya bu tanı ile izlenmekte olan 80 hasta ile bu hastaların birinci derece yakınları (80 hasta kardeşi) klinik değerlendirme sonrası çalışma kapsamına alınmışlardır. Hastalara sosyodemografik bilgi formu, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-1), Anksiyete Duyarlılık Ölçeği (ADÖ), Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Panik-Agorafobi Ölçeği (PAÖ) ve Yaşamboyu Panik-Agorafobi Spektrumu Ölçeği (PASÖ-YB); kardeşlerine ise sosyo-demografik bilgi formu, SCID-1, ADÖ, DSKÖ, BDÖ, PASÖ-YB uygulanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastaların ADÖ puanlarının, kardeşlerinin puanlarından, istatistiksel olarak anlamı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.01). Ayrıca hastalar PASÖ YB ölçeğinden kardeşlere göre anlamlı derecede yüksek puan almışlardır (p<0.01). BDÖ puanı kovaryant olarak analize alındığında anksiyete duyarlılığı ve panik-agorafobi spektrumu belirtilerini gösterme açısından farklılık kaybolmamaktadır. Sonuç olarak panik bozukluğunda, birinci derece hasta yakınlarında endofenotipik özellikler olarak araştırılmış olan iki değişken olan anksiyete duyarlılığı ve spektrum belirtilerinin şiddet ve sıklık bakımından hasta grubundan farklı olduğu saptanmıştır. 


Original Article

Familial liability and age of onset among patients with major mental illness

Turkish Title : Familial liability and age of onset among patients with major mental illness

Obadeji Adetunji,Oluwole Lateef Olutoyin,Piwuna Christopher Goson
JNBS, 2020, 7(2), p:78-83

Familial liability or susceptibility has been shown to increase the risk for psychotic disorders, however, little is known about familial liability (FL) among patients with major psychiatric disorders in Nigeria. This study aimed to determine the rate of FL and factors influencing the age of onset among patients with schizophrenia and bipolar disorders. This was a cross-sectional survey of patients with either diagnosis of bipolar disorder or schizophrenia based on ICD-10 criteria. Data were collected through a pretested socio-demographic questionnaire, incorporating age, duration of illness, the onset of illness, and family history (FH) of mental illness. Data were presented as tables, charts and bivariate analysis was performed to determine the relationship between variables. The level of significance was set at P < 0.05.  Of the 235 participants, 66 (28.1%) had a FH of mental illness. The age of onset ranges from 12-70years with a mean of 30.1years (SD=11.1years) and majority 85 (36.2%), were within the age group 30-39 years and had developed the illness before the age of 30years (54.5%). The males were twice more likely to developed mental illness before the age of 30 compared with their female counterparts [OR=2.42, (CI = 1.40-4.25), (p=0.013)], likewise, the singles compared with the ever-married  [OR=4.24, (CI=2.45-7.34), (p=0.000)]. Although nearly a third of the participants had a FL to mental illness, there was no association between age of onset and FH of mental illness. However, the males and the singles were more likely to have developed mental illness at an earlier age compared with their counterparts. 

Familial liability or susceptibility has been shown to increase the risk for psychotic disorders, however, little is known about familial liability (FL) among patients with major psychiatric disorders in Nigeria. This study aimed to determine the rate of FL and factors influencing the age of onset among patients with schizophrenia and bipolar disorders. This was a cross-sectional survey of patients with either diagnosis of bipolar disorder or schizophrenia based on ICD-10 criteria. Data were collected through a pretested socio-demographic questionnaire, incorporating age, duration of illness, the onset of illness, and family history (FH) of mental illness. Data were presented as tables, charts and bivariate analysis was performed to determine the relationship between variables. The level of significance was set at P < 0.05.  Of the 235 participants, 66 (28.1%) had a FH of mental illness. The age of onset ranges from 12-70years with a mean of 30.1years (SD=11.1years) and majority 85 (36.2%), were within the age group 30-39 years and had developed the illness before the age of 30years (54.5%). The males were twice more likely to developed mental illness before the age of 30 compared with their female counterparts [OR=2.42, (CI = 1.40-4.25), (p=0.013)], likewise, the singles compared with the ever-married  [OR=4.24, (CI=2.45-7.34), (p=0.000)]. Although nearly a third of the participants had a FL to mental illness, there was no association between age of onset and FH of mental illness. However, the males and the singles were more likely to have developed mental illness at an earlier age compared with their counterparts.


Click for more

ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2020 Ağustos ayından itibaren yalnızca İngilizce yayın kabul edilmektedir.