JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Mini - Review

Motor recovery in children with cerebral palsy - Sensory motor approaches of treatments

Turkish Title : Serebral palsisi olan çocuklarda motor iyileşme- Duyusal motor tedavi yaklaşimlari

Farjad Afzal,Sidra Manzoor,Asma Afzal
JNBS, 2017, 4(3), p:138-140

Cerebral palsy is a problem of movement and posture and caused by lesion in immature brain. Normal brain has normal influences on lower centers and normal development in movements and postures. There are different sensory motor approaches like Bobath, Brunnstorm, Rood and PNF (Properioceptive Neuromuscular Facilitations) in recovery of motor function in patients with upper motor neuron lesions. The backgrounds of these treatments can be explained by different theories like neurodevelopmental theory, reflex theory, hierarchical theory and system approach. Repetitions of normal movements generate the new areas in the brain to control the activities. Integration of reflex activity should be essential part of rehabilitation and physical development of children with cerebral palsy.

Beyin felci hareket ve duruş problem olmak birlikte olgunlaşmamış beyindeki lezyondan dolayı oluşur. Normal beynin alt merkezlerde normal etkileri vardır ve hareket ve duruşta normal gelişim gösterir. Üst motor nöron lezyonlu hastalarda ki motor fonksiyonun iyileşmesinde Bobath, Brunnstorm, Rood ve PNF (Propriyoseptif Nöromüsküler Fasilitasyon) gibi farklı duyusal motor yaklaşımlar vardır. Bu tedavilerin zemini nörogelişimsel teori, refleks teorisi, hiyerarşik teori ve sistem yaklaşımı gibi farklı teorilerle açıklanabilir. Normal hareketlerin tekrarını sağlamak, faaliyetleri kontrol etmek için beynin yeni alanlarını oluşturur. Refleks aktivitesinin entegrasyonu, beyin felci geçiren çocukların rehabilitasyonu ve fiziksel gelişiminin önemli bir parçası olmalıdır.


Review Article

How the Development of Tone and Posture Occured in New Borns

Turkish Title : Yeni Doğanlarda Tonsal Gelişim Ve Postürünün Oluşumu

Farjad Afza,Sidra Manzoor,Asma Afzal
JNBS, 2017, 4(1), p:19-21

Our total body postural behavior results from an integration of all our body reflexes, and this integration occurred in central nervous system. New born baby do not have this integration and his/her all movements are automatic and crud level. Normal brain leads to normal development. And lesion in abnormal brain leads to abnormal development. Lesion in immature brain leads to abnormal tone development and abnormal postures. In cerebral palsy there is lesion in immature brain that leads to abnormal sensory-motor development. In cerebral palsy there is no integration of neonatal reflexes and delayed in motor development. Abnormal reflex movements produce abnormal synergies and abnormal posture. Primitive reflexes have very important role in development of child. These reflexes also have prime importance in assessment and evaluation. As there is brain lesion in these children, upper center do not have inhibitory effect on lower center, so there is an exaggerated reflex movements. There are different senserimotor approaches of treatment like Bobath, Brunnstrom’s movement therapy, Rood’s approach and proprioceptive neuromuscular facilitation. Theoretical basis of these treatments are neurodevelopmental modal, reflex theory, hierarchical theory and system approach. Reflex integration should be major component of treatment in children with cerebral palsy.

Vücut postural davranışımız bütün vücut reflekslerinin birleşiminden meydana gelir ve bu birleşme merkezi sinir sisteminde oluşur. Yeni doğan bebekler bu birleşmeye sahip değillerdir ve bütün hareketleri otomatik ve ilkel seviyededir. Normal beyin normal gelişimi sağlar. Anormal beyindeki lezyon ise anormal gelişime yol açar. Olgunlaşmamış beyindeki lezyon anormal tonal ve postural gelişime sebep olur. Beyin felcinde, anormal duyu-motor gelişime yol açan olgunlaşmamış beyin lezyonu vardır fakat neonatal refleks birleşmesi ve motor gelişimde gecikme yoktur. Anormal refleks hareketleri anormal sinerji ve postür oluşturur. İlkel reflekslerin çocuk gelişiminde çok önemli bir rolü vardır. Ayrıca, bu refleksler değerlendirme ve belirlemede birincil öneme sahiptir. Bu çocuklarda beyin lezyonu olduğu için üst merkezin alt merkez üzerinde engelleyici etkisi yoktur ve bu yüzden aşırı refleks hareketleri mevcuttur. Bobath, Brunnstrom’un hareket terapisi, Rood’un yaklaşım ve proprioseptif nöromüsküler kolaylaştırması gibi farklı duyumotor tedavi yaklaşımları vardır. Bu tedavilerin teorik temeli nöregelişimsel model, reflex teorisi, hiyerarşik teori ve sistem yaklaşımıdır. Refleks birleşimi beyin felci olan çocukların tedavisinde ana unsur olmalıdır.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.