JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Original Article

Transmitter-mediated action of neuromedin S on Passive avoidance learning in rats

Turkish Title : Sıçanlarda transmiter aracılı nöromedin S’in pasif kaçınma öğrenme etkisi

Gyula Telegdy,Zsolt Bagosi,Miklós Jaszberenyi
JNBS, 2014, 1(2), p:41-46

The possible involvement of different neurotransmitters in the action of neuromedin S (NMS) in the memory consolidation of passive avoidance behavior was studied by pretreating rats with different receptor blockers which alone did not change the test. The involvement of cholinergic, dopaminergic, adrenergic, serotonergic, opiate and GABA-ergic receptors and nitric oxide was tested. The animals were pretreated with the non selective muscarinic acetylcholine receptor antagonist, atropine, the non selective β-adrenergic receptor antagonist phenoxybenzamine, the β-adrenergic receptor antagonist propranolol, the D2, D3, D4 dopamine receptor antagonist haloperidol , the non selective 5-HT2 serotonergic receptor antagonist cyproheptadine, the nonselective opioid receptor antagonist naloxone,. the γ-aminobutyric acid subunit A (GABA-A) receptor antagonist bicuculline, or the nitric oxide synthase inhibitor nitro-L-arginine. Atropine, haloperidol, phenoxybenzamine, propranolol, cyproheptadine, naloxone and nitro-Larginine prevented the effects of NMS on passive avoidance learning. Bicuculline did not change the effects of NMS. The results demonstrate that muscarinic acetylcholine, α- and β- adrenergic, dopaminergic , 5-HT2 serotonergic and opioid receptors and nitric oxide are involved as mediators. In the action of NMS on the consolidation of passive avoidance learning

Tek başına testi değiştirmeyen farklı reseptör blokerleri ile önceden muamele edilmiş sıçanlarla, pasif kaçınma davranışının bellek konsolidasyonunda yer alan nöromedin S (NMS) aksiyonuna farklı nörotransmiterlerin olası katılımları çalışılmıştır. Kolinerjik, Dopaminerjik, Adrenerjik, Serotonerjik, Opiat ve GABA-erjik reseptörlerin ve nitrik oksit katılımı test edilmiştir. Hayvanlara önceden non- selektif muskarinik asetilkolin reseptörü antagonisti atropin, non-selektif α-adrenerjic reseptör antagonisti fenoksibenzamin, β-adrenerjic reseptör antagonisti propranolol, D2, D3, D4 dopamin reseptör antagonisti haloperidol, non-selektif 5HT2 serotonerjik reseptör antagonisti siproheptadin, nonselektif opioid reseptör antagonisti nalokson, γ-aminobütirik asit altbirimi A (GABA-A) reseptör antagonisti bikukulin veya nitrik oksit sentez inhibitörü nitro-L-arjinin ile muamele edilmiştir. Atropin, haloperidol, fenoksibenzamin, propanolol, siproheptadin, nalokson ve nitro-L-arjinin, NMS’nin pasif kaçınmalı öğrenme üzerindeki etkilerini önlemiştir. Bikukulin NMS’nin etkilerini değiştirmemiştir. Sonuçlar muskarinik asetilkolinin, α- ve β- adrenerjik, dopaminerjik, 5-HT2 serotonerjik ve opioid reseptörlerin ve nitrik oksitin pasif kaçınmalı öğrenmenin konsolidasyonunda NMS aksiyonuna mediyatör olarak katıldığını göstermiştir.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.