JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Review Article

Relationship between cognitive style of 48-72 months old children and father involvement

Turkish Title : 48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Alper Çuhadaroğlu,Sırmahan Aydoğmuş
JNBS, 2019, 6(2), p:159-169

In this research the relationship between 48-72 months old children’s cognitive style and father’s involvement was investigated. The participants group consisted of 239 48-72 months old children studied in private and governmental kindergartens and their fathers. For 48-72 months old children’s cognitive style determination was used a Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschoolers Form A (KRISP). For father’s involvement estimation was used father involvement scale (BAKÖ). The obtained data were analysed
by One-Way Anova Analysis, T-test and Post-Hoc Benferroni test. As a result of the research it is seen that there is a relation between 48-72 months old children’s cognitive style and father involvement.

Bu araştırmada, 48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımının birbiri ile ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, özel ve devlet okullarında eğitim gören 48-72 aylık 239 çocuk ve babaları oluşmaktadır. 48-72 aylık çocukların bilişsel stillerini belirlemek için Kansas Okul Öncesi Çocuklar için Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeğinin-A Formu (KRISP -A) kullanılmıştır. Baba katılımı için ise Baba Katılım Ölçeği (BAKÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise Tek Yönlü Varyans Analizi, TTesti ve Post-Hoc Benferroni Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımı arasında anlamlı ilişkilere rastlanılmaktadır.


Case Report

Experimental effects of acute moderate-ıntensity exercise on prioritized memory

Turkish Title : Akut orta-yoğunlukta egzersizin öncülenmiş hafıza üzerine deneysel etkileri

Lauren Ferguson,Paul D. Loprinzi
JNBS, 2019, 6(2), p:170-174

Emerging research demonstrates that acute exercise can improve neutral-based and emotional memory function. The present study extends this emerging line of inquiry by examining the effects of acute exercise on non-emotional prioritized information. A parallel-group, randomized controlled experiment was conducted. The experimental group exercised for 15 minutes, while the control group engaged in a seated, time-matched task. Afterward, participants completed a prioritized memory task, involving an immediate and delayed memory recall. There were no significant main effects for time (F=2.10, p = 0.15, ƞ2p=0.05), main effect for group (F=0.46, p = 0.50, ƞ2p=0.01), time by group interaction (F=0.64, p = 0.42, ƞ2p=0.01), content by group interaction (F=2.07, p = 0.15, ƞ2p=0.05), time by content interaction (F=0.43, p = 0.43, ƞ2p=0.02), or time by content by group interaction (F=0.28, p = 0.59, ƞ2p=0.01). However, there was a main effect for content (F=4.48, p = 0.04, ƞ2p=0.11). That is, collapsed across both the experimental and control conditions, as well as collapsed across immediate and delayed recall, the percent (SD) of content recalled for the highlighted and non-highlighted text, respectively, was 76.7 (15.7) and 69.4 (23.2) (p = 0.04). Our experimental findings demonstrate evidence of a prioritized memory effect. We, however, did not demonstrate any evidence of acute moderate-intensity exercise modulating prioritized memory.

Araştırmalar, akut egzersizin nötral hafıza ve duygusal hafıza işlevini geliştirebileceğini göstermektedir. Bu çalışma, akut egzersizin duygusal olmayan biçimde öncülenmiş bilgiler üzerindeki etkilerini inceleyerek bu alanı genişletmeyi amaçlamaktadır. Paralel grup desenli randomize kontrollü bir araştırmada deney grubu 15 dakika boyunca egzersiz yaparken kontrol grubu aynı süreyle oturarak yaptıkları bir görev yürütmüşlerdir. Daha sonra, katılımcılar hızlı ve gecikmeli hatırlamaları içeren bir öncülenmiş hafıza görevi tamamlamışlardır. İki grup arasında süre (F = 2.10, p = 0.15, ƞ2p = 0.05), ana grup etkisi(F = 0.46, p = 0.50, p2p = 0.01), grup etkileşimi süresi (F = 0.64, p = 0.42, ƞ2p = 0.01), grup etkileşimi içeriği (F = 2.07, p = 0.15, ƞ2p = 0.05), içerik etkileşimi süresi (F = 0.43, p = 0.43, ƞ2p = 0.02) veya gruba göre içerik etkileşimi (F = 0.28, p = 0.59, ƞ2p = 0.01) açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak, içerik için anlamlı bir farklılık saptanmıştır (F = 4.48, p = 0.04, ƞ2p = 0.11). Hem deney hem de kontrol gruplarında anlık ve gecikmeli hatırlamada bozulma olsa da gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır, vurgulanan ve vurgulanmayan metin için hafızadan geri çağrılabilen içeriğin yüzdesi (SD) sırasıyla 76.7 (15.7) ve 69.4 (23.2) olarak bulunmuştur. ) (p = 0.04). Bu deneyin bulguları öncülenen bir hafıza etkisinin varlığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, akut orta şiddette egzersizin öncülenmiş hafıza üzerine etkisi gösterilememiştir.


Review Article

Exposure with virtual reality use in acrophobia treatment

Turkish Title : Sanal gerçeklik ile maruz bırakmanın yükseklik korkusu tedavisinde kullanımı

Gökçe Vogt,Barış Metin
JNBS, 2019, 6(2), p:175-177

Acrophobia, is a psychological problem that is in the category of specific phobias, which leads to the deterioration of the functioning of the individual in business and social life. Exposure, which is one of the most basic techniques of Cognitive Behavioral Therapy, is the most useful technique use in the treatment of acrophobia. This technique suggests that exposure to the feared subject and / or object of the person become more likely to control the anxiety as a result of the familiarization and extinction of the anxiety.  This technique can be applied in three ways: In vitro, in vivo and virtual reality. The aim of this article is to provide information on the exposure with the virtual reality and to compile the researches on its effectiveness in acrophobia treatment.

Özgül fobiler kategorisinde yer alan ve kişinin iş ve sosyal hayatındaki işlevselliğinin bozulmasına yol açan psikolojik bir sorun olan akrofobi tedavisinde en yaygın gören tedavi olan Bilişsel Davranışçı Terapinin en temel tekniklerinden biri olan maruz bırakma sıklıkla kullanılmaktadır. Kişinin korktuğu durum ve/ya nesneye maruz bırakmanın, kaygı uyandıran nesne veya durumlara karşı alışma ve kaygıdaki sönmenin sonucunda bireylerin kaygılarını kontrol edebilir hale geleceğini ileri süren bu teknik; imgeleme (in vitro), in vivo ve sanal gerçeklik (SG) şeklinde uygulanabilmektedir. Bu makalenin amacı, sanal gerçeklik ile maruz bırakma tekniği ile ilgili bilgilendirme vermek ve akrofobi tedavisinde kullanımındaki etkililiğine dair yapılan araştırmaları derlemektir.


Letter to Editor

Dermatillomania: A case of excoriation disorder

Turkish Title : Dermatillomani: Bir ekskoriyasyon bozukluğu olgusu

Mehmet Hamdi Orum
JNBS, 2019, 6(2), p:178-181

Also known as excoriation disorder and skin-picking disorder, dermatillomania is a psychological condition that manifests as repetitive, compulsive skin picking. Repetitive skin picking extends to pulling, squeezing, scraping, lancing, and even biting both healthy and damaged skin from various parts of the body. Herein, we presented a female patient with excoriation disorder.

Ekskoriyasyon bozukluğu ve deri yolma bozukluğu olarak da bilinen dermatillomani, tekrarlayan, kompülsif deri yolma şeklindeortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Tekrarlayan deri yolma, hem sağlıklı hem de zarar görmüş cildi vücudun çeşitli yerlerinden çekmeye, sıkmaya, kazımaya, koparmaya ve hatta ısırmaya kadar uzanır. Burada, ekskoriyasyon bozukluğu olan bir kadın hastayı sunduk.


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2017 yılından itibaren dergimiz İngilizce'nin yanında Türkçe dilinde de yayın kabulüne başlamıştır.